วิธีการติดตั้ง Code Prettify ทำให้โค้ดที่แสดงผลหน้าเว็บสวยงาม

var net = require('net');

var HOST = '127.0.0.1';
var PORT = 6969;

net.createServer(function(sock) {
  
  console.log('CONNECTED: ' + sock.remoteAddress +':'+ sock.remotePort);

  setTimeout(function() {
   write_data(sock,String(getRandomInt(1000,9999)));
  },1000);

  sock.on('close', function(data) {
    console.log('CLOSED: ' + sock.remoteAddress +' '+ sock.remotePort);
  });

  sock.on('error', function(err) {
    console.log(err);
  });
  
}).listen(PORT, HOST);

console.log('Server listening on ' + HOST +':'+ PORT);

function write_data(sock,data){
 sock.write('0x01');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20|');

 sock.write(data+'.4321|');
 
 sock.write('0x03');
 sock.write('0xB6');
 sock.write('0x99');
 setTimeout(function() {
  write_data(sock,String(getRandomInt(100,9099)));
 },500);
}

function getRandomInt(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
 }
 

var net = require('net');

var HOST = '127.0.0.1';
var PORT = 6969;

net.createServer(function(sock) {
  
  console.log('CONNECTED: ' + sock.remoteAddress +':'+ sock.remotePort);

  setTimeout(function() {
   write_data(sock,String(getRandomInt(1000,9999)));
  },1000);

  sock.on('close', function(data) {
    console.log('CLOSED: ' + sock.remoteAddress +' '+ sock.remotePort);
  });

  sock.on('error', function(err) {
    console.log(err);
  });
  
}).listen(PORT, HOST);

console.log('Server listening on ' + HOST +':'+ PORT);

function write_data(sock,data){
 sock.write('0x01');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20');
 sock.write('0x20|');

 sock.write(data+'.4321|');
 
 sock.write('0x03');
 sock.write('0xB6');
 sock.write('0x99');
 setTimeout(function() {
  write_data(sock,String(getRandomInt(100,9099)));
 },500);
}

function getRandomInt(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
 }
 

Writer :